Regulamin Konkursu „Korepetycje w Obiektywie – Personal Education Film Challenge”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „Korepetycje w Obiektywie – Personal Education Film Challenge” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Personal Education 1 Spółka Cywilna A.K. Gajewska, ul. św. Jana Pawła II 61,32- 070 Dąbrowa Szlachecka, NIP: 9442282454, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, zasady przyznawania nagród oraz obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu.

2. Warunki uczestnictwa

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział rodzice i uczniowie.
2.2. Uczniowie poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, który musi przesłać zgłoszenie. 

3. Zasady Konkursu

3.1. Zadaniem konkursowym jest nagranie filmu o korepetycjach w Personal Education.
3.2. Film powinien trwać maksymalnie 90 sekund.
3.3. Na filmie uczestnik musi wystąpić osobiście i pokazać się do kamery.
3.4. Na filmie mogą wystąpić tylko rodzic, tylko uczeń, ale mogą też rodzice z dziećmi.

4. Zgłoszenia

4.1. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2024 roku.
4.2. Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora.
4.3. W zgłoszeniu należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku zgodnie z punktem 7 regulaminu.

5. Kryteria oceny

5.1. Filmy będą oceniane przez przez Organizatora.
5.2. Kryteria oceny filmów obejmują:

  • Zaangażowanie
  • Estetyka
  • Jakość

6. Nagrody

6.1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

  • I miejsce: 1000 zł
  • II miejsce: 500 zł
  • III miejsce: 300 zł 

6.2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 7 lipca 2024 roku.
6.3. Nagrody zostaną wypłacone do 14 lipca 2024 roku.

7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych

7.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz przesłanych materiałów do celów marketingowych.
7.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie materiałów oraz udostępnianie ich na stronie internetowej Organizatora (personaleducation.pl), YouTube, Facebook, Instagram, TikTok.
7.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach o czym niezwłocznie poinformuje uczestników.
8.2. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail Organizatora: personaleducationpl@gmail.com
8.3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
9.2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród.
9.3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia.